PROJEKTY SOCJALNE
TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH -

PROJEKTÓW SOCJALNYCH 2013/20141. "Od widowni do sceny" - integracja społeczno-kulturowa dzieci z Wroławskiego Centrum Opieki i        Wychowania z seniorami z Wrocławskiego Centrum Seniora.


2. Zjęcia plastyczne z dziećmi z Domu Dziecka we Wrocławiu jako forma rozwijania pasji i integracji        społecznej.


3. Wielowymiarowa działalność w zakresie wzmacniania świadomosci o zawodach społecznych            młodzieży z ZSEA we wrocławiu - projekt socjalny.


4. Promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży Nadodzra jako alternatywny sposób spędzania      czasu wolnego.


5. Zielono mi - kreowanie pozytywnych wzorców dotyczacych osób niepełnosprawnych intelektualnie.


6. Warsztaty podnoszące aktywność społeczną osób starszych w środowisku lokalnym gminy                   Wąsosz. projekt socjalny: "Bezpieczny i zdrowy senior".


7. Zajęcia sportowe dla młodzieży z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystanek Dobrej                   Nadziei" we Wrocławiu jako sposób przeciwdziałania agresji i przemocy - "STOP AGRESJI".


 

  

TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH –
PROJEKTÓW SOCJALNYCH 2012/2013

 

1. Każdy posiada potencjał do działania – przełamanie negatywnego myślenia o  bezdomności.

 

2. Warsztaty muzyczno-edukacyjne dla dzieci z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania jako                 sposób kształtowania pasji i wyobraźni oraz forma spędzania czasu wolnego.

 

3. Wielowymiarowa działalność z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży z Ogniska                                 Wychowawczego Stowarzyszenia Pomocy „Iskierka”.

 

4. Animacja społeczno-kulturowa na rzecz budowania więzi międzypokoleniowych.
    Wrocław oczami pokoleń.

 

5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci z oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej         w Obornikach Śląskich.

 

6. Zajęcia przyrodnicze dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Brzezinach jako sposób wypełniania             wolnego czasu. Projekt socjalny „Ferie w zgodzie z naturą”.

 

7. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego wśród młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno               Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

 

8. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia.

 

9. Rozpoznanie potrzeb i poprawa jakości usług świadczonych przez opiekunów w domach pomocy              społecznej.

 

10. Kształtowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych w oczach dzieci z Wrocławskiego                      Centrum Opieki i Wychowania.

 

11. „Wiem więcej” – możliwości rozwoju i pomocy osobom z niepełnosprawnością.

 

12. Sztuka formą przełamywania barier między pokoleniami.

 

13. Aktywizacja osób głuchych i niedosłyszących poprzez warsztaty artystyczne.
 

TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH -
PROJEKTÓW SOCJALNYCH  2011/2012
 

1. Wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie warsztatów z obsługii Internetu                  dla Wrocławskiego Centrum Seniora.  

2. Różne oblicza bezdomności - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych poprzez       różne formy aktywizacji społecznej.    
 

3. Podnoszenie umiejętności komunikacyjnych funkcjonariuszy Policji w kontaktach z osobami                       chorymi psychicznie.     
 

4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Iskierka"                            we Wrocławiu.  
 

5. Działania na rzecz integracji oraz aktywizacji młodzieży w mieszkaniu chronionym.  
 

6. Umacnianie więzi społecznych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
    „Przystanek Dobrej Nadziei” we Wrocławiu.
 
 

7. Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania                        i Adopcji jako sposób wypełnienia czasu wolnego. Projekt socjalny „Od zabawy do pasji”.  
 

8. Projekt socjalny: Wielowymiarowa działalność zmierzająca do podniesienia samooceny
    młodzieżz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Wrocławiu pt. „Maski Weneckie”.
 
 

9. Aktywizacja osób starszych w Placówce Wielofunkcyjnej w Strzelinie – „Dobra Starość”.  
 

10. Program edukacyjny upowszechniający wiedzę w zakresie dawstwa szpiku kostnego -                                  projekt socjalny. 

  

TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH -
PROJEKTÓW SOCJALNYCH   2010/2011
 

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na przykładzie wychowanków wielofunkcyjnej
    Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie – projekt socjalny „Dobry start wdobrą przyszłość”.

 

2. Integracja społeczna wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla                             Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu – projekt socjalny „Poznajmy się bliżej”.  
 

3. Alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego osób uzależnionych od środków
    psychoaktywnych w Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR. Warsztaty twórczej
    resocjalizacji „Spójrzmy inaczej”.
 
 

4. Innowacyjne formy organizowania czasu wolnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Curatus.  
 

5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży z dzielnicy Nadodrze oraz
    wielowymiarowa działalność wzmacniająca świadomość społeczną tej grupy - projekt socjalny                „Jeden, dwa, trzy – swoją przyszłość wybierz Ty !”
 
 

6. Działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i tworzenia warunków do samorozwoju
    dzieciom i młodzieży ze świetlic i klubów środowiskowych – projekt socjalny.
 
 

7. „Kolorowa jesień życia” - aktywizacja osób starszych w środowisku lokalnym.  
 

8. Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez kobiety bezrobotne zamieszkujące                               rejon wrocławskiego Nadodrza i Kleczkowa poprzez działania wzmacniające ich wizerunek zewnętrzny     i naukę aktywnego poszukiwania pracy – projekt socjalny „Jak cię widzą, tak cię piszą”.   
 

9. Poradnictwo socjalne dla rodziców dzieci korzystających z Przychodni Rehabilitacyjnej we Wrocławiu       przy ul.Dobrzyńskiej.   
 

10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu bezrobotnych kobiet poprzez utworzenie grupy                          edukacyjnej „Dasz radę” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach.  
 

11. Utworzenie koła muzycznego jako forma aktywizacji społecznej seniorów w Ośrodku Opiekuńczo -            Adaptacyjnym Pensjonat dla Osób Starszych - projekt socjalny „Rozśpiewani w jesieni”.   
 

12. Organizacja punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób niepełnosprawnych przy  
       Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy – projekt socjalny.
 
 

13. Aktywizacja mieszkańców „Domu Ciepła” poprzez włączenie ich do realizacji projektu socjalnego             „Zielony Kącik”.   
 

14. Warsztaty aktywizujące osoby bezdomne z terenu miasta Lubina.   
 

15. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych poprzez motywowanie do korzystania        z dóbr kultury.